Dit zijn onze algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Piepschuimletters.nl.

Piepschuimletters.nl is een handelsnaam van KKD.B.V., gevestigd aan de Pikpôllewei 34 B te IJlst,
telefoonnummer 0515- 53 33 02 , email info@kerstkoopmandesign.nl en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Friesland te Leeuwarden onder nummer 77677501,
BTW nr. NL8610.929.83.B.01, hierna te noemen Piepschuimletters.nl.
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Overeenkomsten
Artikel 4: Prijzen
Artikel 5: Betalingen
Artikel 6: Leveringen
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8: Retourneren en omruilen van artikelen
Artikel 9: Geschillen
Artikel 10: Annulering van uw bestelling
Artikel 11: Bestellingen/communicatie
Artikel 12: Overmacht
Artikel 13: Privacy

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Piepschuimletters.nl is een online winkel in piepschuim- en aanverwante producten welke via www.piepschuimletters.nl bezocht kan worden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.piepschuimletters.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Piepschuimletters.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Piepschuimletters.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Piepschuimletters.nl. Piepschuimletters.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 Piepschuimletters.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

Betaling is mogelijk door:

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS, ING, Fortis of Friesland Bank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u naar www.ideal.nl.

b) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient betaling volledig binnen 5 werkdagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling in behandeling wordt genomen.

c) Paypal, zie www.paypal.com.

5.2 De klant geeft Piepschuimletters.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Piepschuimletters.nl.

ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Piepschuimletters.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Piepschuimletters.nl echter niet verplicht.

6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Piepschuimletters.nl bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.3 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Piepschuimletters.nl zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending van vervangende artikelen zijn voor rekening van Piepschuimletters.nl.

6.5 De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden via info@piepschuimletters.nl of telefonisch.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Piepschuimletters.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

ARTIKEL 8. RETOURNEREN EN OMRUILEN VAN ARTIKELEN

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Indien een artikel een gebrek vertoont of indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dan kunnen deze artikelen geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die u via www.piepschuimletters.nl heeft gekocht, kunnen worden geruild en/of retour genomen, mits:

·  Deze artikelen uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden, met opgaaf van reden, via een email aan info@piepschuimletters.nl. Via de email ontvangt u informatie over het retouradres en de te volgen procedure. Piepschuimletters.nl heeft de mogelijkheid het product te vervangen, te repareren indien mogelijk of de overeenkomst te ontbinden.

·  Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht mogen NIET geruild of geretourneerd worden. Bij aankoop van een artikel in de uitverkoop, wordt u hier op onze website al op geattendeerd.

8.2 Piepschuimletters.nl accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die in de door ons gestuurde mail zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retouren zal indien de overeenkomst ontbonden wordt, door ons worden gecrediteerd.

8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons kantoor/magazijn in IJlst. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt de klant een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

ARTIKEL 9. GESCHILLEN

9.1 Op overeenkomsten tussen Piepschuimletters.nl en u, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 10. ANNULERING VAN UW BESTELLING

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@piepschuimletters.nl Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Piepschuimletters.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Piepschuimletters.nl berekent in dit geval kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant dient de bestelling op eigen kosten te retourneren.

Het annuleringsrecht is niet van toepassing bij: maatwerk of voor een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter; producten die snel kunnen bederven, verouderen of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

10.3 Hiertoe dient u binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@piepschuimletters.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw terugzending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw teruggezonden zending door Piepschuimletters.nl. Indien u gebruikt maakt van het annuleringsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor uw rekening.

10.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Piepschuimletters.nl is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en de betaling niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

ARTIKEL 11. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Piepschuimletters.nl, dan wel tussen Piepschuimletters.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Piepschuimletters.nl, is Piepschuimletters.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Piepschuimletters.nl.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

Piepschuimletters.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Piepschuimletters.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 13. PRIVACY

13.1 Piepschuimletters.nl respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Piepschuimletters.nl zorgt er voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk mogelijk afhandelen van uw bestelling. Piepschuimletters.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling.

13.2 Op de website kunt u zich abonneren of afmelden op de nieuwsbrief. Aanmelding geschiedt volgens double opt-in; wat inhoudt dat u via de email uw inschrijving moet bevestigen om misbruik van uw emailadres tegen te gaan.

13.3 Indien u geen commerciële of informerende email van Piepschuimletters.nl meer wilt ontvangen, kunt u zich via de website of een ontvangen email eenvoudig uitschrijven uit het ledenbestand.

Vragen en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Piepschuimletters.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Acties en laatste nieuws over piepschuimletters.nl

© 2020 Piepschuimletters.nl, All rights reserved.